โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น (สพป.สุโขทัย เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุริรัชต์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 1 0 1 1 1 10
ร้อยละ 7.14 % 0.00 % 7.14 % 7.14 % 7.14 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
54
จำนวน(คน) 10 0 7 0 0 37
ร้อยละ 18.52 % 0.00 % 12.96 % 0.00 % 0.00 % 68.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 68 คน
จำนวน(คน) 11 0 8 1 1 47
ร้อยละ 16.18 % 0.00 % 11.76 % 1.47 % 1.47 % 69.12 %

68 : 11 , 0 , 8 , 1 , 1 , 47...16.18 , 0.00 , 11.76 , 1.47 , 1.47 , 69.12 = 21 : 30.88
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 68 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 30.88%

Powered By www.thaieducation.net