โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ (สพป.สุโขทัย เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุริรัชต์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 4 3 3 1 0 24
ร้อยละ 11.43 % 8.57 % 8.57 % 2.86 % 0.00 % 68.57 %
ระดับประถมศึกษา
150
จำนวน(คน) 10 13 25 3 0 99
ร้อยละ 6.67 % 8.67 % 16.67 % 2.00 % 0.00 % 66.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
55
จำนวน(คน) 0 2 8 0 0 45
ร้อยละ 0.00 % 3.64 % 14.55 % 0.00 % 0.00 % 81.82 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 240 คน
จำนวน(คน) 14 18 36 4 0 168
ร้อยละ 5.83 % 7.50 % 15.00 % 1.67 % 0.00 % 70.00 %

185 : 14 , 16 , 28 , 4 , 0 , 123...7.57 , 8.65 , 15.14 , 2.16 , 0.00 , 66.49 = 62 : 33.51
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 240 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 72 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00%

Powered By www.thaieducation.net