โรงเรียนวัดปู่เจ้า (สพป.สุพรรณบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อรุณพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
63
จำนวน(คน) 3 4 5 2 3 46
ร้อยละ 4.76 % 6.35 % 7.94 % 3.17 % 4.76 % 73.02 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 6 4 12 2 4 82
ร้อยละ 5.45 % 3.64 % 10.91 % 1.82 % 3.64 % 74.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 173 คน
จำนวน(คน) 9 8 17 4 7 128
ร้อยละ 5.20 % 4.62 % 9.83 % 2.31 % 4.05 % 73.99 %

173 : 9 , 8 , 17 , 4 , 7 , 128...5.20 , 4.62 , 9.83 , 2.31 , 4.05 , 73.99 = 45 : 26.01
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 173 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 26.01%

Powered By www.thaieducation.net