โรงเรียนวัดบ้านกล้วย (สพป.สุพรรณบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อรุณพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
10
จำนวน(คน) 0 1 0 0 5 4
ร้อยละ 0.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 50.00 % 40.00 %
ระดับประถมศึกษา
62
จำนวน(คน) 5 5 16 2 0 34
ร้อยละ 8.06 % 8.06 % 25.81 % 3.23 % 0.00 % 54.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
50
จำนวน(คน) 1 1 12 0 0 36
ร้อยละ 2.00 % 2.00 % 24.00 % 0.00 % 0.00 % 72.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 122 คน
จำนวน(คน) 6 7 28 2 5 74
ร้อยละ 4.92 % 5.74 % 22.95 % 1.64 % 4.10 % 60.66 %

72 : 5 , 6 , 16 , 2 , 5 , 38...6.94 , 8.33 , 22.22 , 2.78 , 6.94 , 52.78 = 34 : 47.22
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 122 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 39.34%

Powered By www.thaieducation.net