โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร (สพป.สุพรรณบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อรุณพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 2 1 1 3 0 28
ร้อยละ 5.71 % 2.86 % 2.86 % 8.57 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
150
จำนวน(คน) 6 3 8 0 5 128
ร้อยละ 4.00 % 2.00 % 5.33 % 0.00 % 3.33 % 85.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 185 คน
จำนวน(คน) 8 4 9 3 5 156
ร้อยละ 4.32 % 2.16 % 4.86 % 1.62 % 2.70 % 84.32 %

185 : 8 , 4 , 9 , 3 , 5 , 156...4.32 , 2.16 , 4.86 , 1.62 , 2.70 , 84.32 = 29 : 15.68
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 185 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 15.68%

Powered By www.thaieducation.net