โรงเรียนวัดกระทุ่มทอง (สพป.สุพรรณบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อรุณพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 13
ร้อยละ 6.67 % 0.00 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 86.67 %
ระดับประถมศึกษา
57
จำนวน(คน) 3 0 1 9 0 44
ร้อยละ 5.26 % 0.00 % 1.75 % 15.79 % 0.00 % 77.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
31
จำนวน(คน) 2 1 2 0 0 26
ร้อยละ 6.45 % 3.23 % 6.45 % 0.00 % 0.00 % 83.87 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 103 คน
จำนวน(คน) 6 1 4 9 0 83
ร้อยละ 5.83 % 0.97 % 3.88 % 8.74 % 0.00 % 80.58 %

72 : 4 , 0 , 2 , 9 , 0 , 57...5.56 , 0.00 , 2.78 , 12.50 , 0.00 , 79.17 = 15 : 20.83
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 103 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 19.42%

Powered By www.thaieducation.net