โรงเรียนวัดองครักษ์ (สพป.สุพรรณบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อรุณพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 3 0 1 0 0 17
ร้อยละ 14.29 % 0.00 % 4.76 % 0.00 % 0.00 % 80.95 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 79
ร้อยละ 2.41 % 0.00 % 2.41 % 0.00 % 0.00 % 95.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 37
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.63 % 0.00 % 0.00 % 97.37 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 142 คน
จำนวน(คน) 5 0 4 0 0 133
ร้อยละ 3.52 % 0.00 % 2.82 % 0.00 % 0.00 % 93.66 %

104 : 5 , 0 , 3 , 0 , 0 , 96...4.81 , 0.00 , 2.88 , 0.00 , 0.00 , 92.31 = 8 : 7.69
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 142 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 6.34%

Powered By www.thaieducation.net