โรงเรียนวัดคูบัว (สพป.สุพรรณบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อรุณพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 3 3 0 0 0 23
ร้อยละ 10.34 % 10.34 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 79.31 %
ระดับประถมศึกษา
75
จำนวน(คน) 1 1 6 0 0 67
ร้อยละ 1.33 % 1.33 % 8.00 % 0.00 % 0.00 % 89.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 104 คน
จำนวน(คน) 4 4 6 0 0 90
ร้อยละ 3.85 % 3.85 % 5.77 % 0.00 % 0.00 % 86.54 %

104 : 4 , 4 , 6 , 0 , 0 , 90...3.85 , 3.85 , 5.77 , 0.00 , 0.00 , 86.54 = 14 : 13.46
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 104 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 13.46%

Powered By www.thaieducation.net