โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น (สพป.สุพรรณบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อรุณพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 22
ร้อยละ 8.00 % 0.00 % 4.00 % 0.00 % 0.00 % 88.00 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 5 0 4 1 0 74
ร้อยละ 5.95 % 0.00 % 4.76 % 1.19 % 0.00 % 88.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 4 0 5 0 0 32
ร้อยละ 9.76 % 0.00 % 12.20 % 0.00 % 0.00 % 78.05 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 150 คน
จำนวน(คน) 11 0 10 1 0 128
ร้อยละ 7.33 % 0.00 % 6.67 % 0.67 % 0.00 % 85.33 %

109 : 7 , 0 , 5 , 1 , 0 , 96...6.42 , 0.00 , 4.59 , 0.92 , 0.00 , 88.07 = 13 : 11.93
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 150 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 14.67%

Powered By www.thaieducation.net