โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง (สพป.สุพรรณบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อรุณพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 1 1 2 0 0 23
ร้อยละ 3.70 % 3.70 % 7.41 % 0.00 % 0.00 % 85.19 %
ระดับประถมศึกษา
61
จำนวน(คน) 2 2 5 0 0 52
ร้อยละ 3.28 % 3.28 % 8.20 % 0.00 % 0.00 % 85.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
42
จำนวน(คน) 2 2 4 0 0 34
ร้อยละ 4.76 % 4.76 % 9.52 % 0.00 % 0.00 % 80.95 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 130 คน
จำนวน(คน) 5 5 11 0 0 109
ร้อยละ 3.85 % 3.85 % 8.46 % 0.00 % 0.00 % 83.85 %

88 : 3 , 3 , 7 , 0 , 0 , 75...3.41 , 3.41 , 7.95 , 0.00 , 0.00 , 85.23 = 13 : 14.77
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 130 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 16.15%

Powered By www.thaieducation.net