โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ (สพป.สุพรรณบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อรุณพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 0 6 3 0 0 27
ร้อยละ 0.00 % 16.67 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
119
จำนวน(คน) 6 2 18 0 1 92
ร้อยละ 5.04 % 1.68 % 15.13 % 0.00 % 0.84 % 77.31 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
94
จำนวน(คน) 6 4 10 10 0 64
ร้อยละ 6.38 % 4.26 % 10.64 % 10.64 % 0.00 % 68.09 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 249 คน
จำนวน(คน) 12 12 31 10 1 183
ร้อยละ 4.82 % 4.82 % 12.45 % 4.02 % 0.40 % 73.49 %

155 : 6 , 8 , 21 , 0 , 1 , 119...3.87 , 5.16 , 13.55 , 0.00 , 0.65 , 76.77 = 36 : 23.23
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 249 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 66 คน คิดเป็นร้อยละ 26.51%

Powered By www.thaieducation.net