โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี (สพป.สุพรรณบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อรุณพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 8 4 3 0 0 37
ร้อยละ 15.38 % 7.69 % 5.77 % 0.00 % 0.00 % 71.15 %
ระดับประถมศึกษา
210
จำนวน(คน) 11 9 9 0 0 181
ร้อยละ 5.24 % 4.29 % 4.29 % 0.00 % 0.00 % 86.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 262 คน
จำนวน(คน) 19 13 12 0 0 218
ร้อยละ 7.25 % 4.96 % 4.58 % 0.00 % 0.00 % 83.21 %

262 : 19 , 13 , 12 , 0 , 0 , 218...7.25 , 4.96 , 4.58 , 0.00 , 0.00 , 83.21 = 44 : 16.79
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 262 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 16.79%

Powered By www.thaieducation.net