โรงเรียนบางปลาม้า (สพป.สุพรรณบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อรุณพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 4 1 5 0 0 13
ร้อยละ 17.39 % 4.35 % 21.74 % 0.00 % 0.00 % 56.52 %
ระดับประถมศึกษา
88
จำนวน(คน) 2 1 14 2 0 69
ร้อยละ 2.27 % 1.14 % 15.91 % 2.27 % 0.00 % 78.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 111 คน
จำนวน(คน) 6 2 19 2 0 82
ร้อยละ 5.41 % 1.80 % 17.12 % 1.80 % 0.00 % 73.87 %

111 : 6 , 2 , 19 , 2 , 0 , 82...5.41 , 1.80 , 17.12 , 1.80 , 0.00 , 73.87 = 29 : 26.13
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 111 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 26.13%

Powered By www.thaieducation.net