โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ (สพป.สุพรรณบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อรุณพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 1 2 0 1 0 14
ร้อยละ 5.56 % 11.11 % 0.00 % 5.56 % 0.00 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
51
จำนวน(คน) 2 2 4 1 1 41
ร้อยละ 3.92 % 3.92 % 7.84 % 1.96 % 1.96 % 80.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 69 คน
จำนวน(คน) 3 4 4 2 1 55
ร้อยละ 4.35 % 5.80 % 5.80 % 2.90 % 1.45 % 79.71 %

69 : 3 , 4 , 4 , 2 , 1 , 55...4.35 , 5.80 , 5.80 , 2.90 , 1.45 , 79.71 = 14 : 20.29
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 69 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 20.29%

Powered By www.thaieducation.net