โรงเรียนกฤษณา (สพป.สุพรรณบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อรุณพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 0 0 1 1 0 18
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.00 % 5.00 % 0.00 % 90.00 %
ระดับประถมศึกษา
78
จำนวน(คน) 0 0 10 2 0 66
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 12.82 % 2.56 % 0.00 % 84.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
40
จำนวน(คน) 1 0 5 1 0 33
ร้อยละ 2.50 % 0.00 % 12.50 % 2.50 % 0.00 % 82.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 138 คน
จำนวน(คน) 1 0 16 4 0 117
ร้อยละ 0.72 % 0.00 % 11.59 % 2.90 % 0.00 % 84.78 %

98 : 0 , 0 , 11 , 3 , 0 , 84...0.00 , 0.00 , 11.22 , 3.06 , 0.00 , 85.71 = 14 : 14.29
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 138 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 15.22%

Powered By www.thaieducation.net