โรงเรียนวัดสวนแตง (สพป.สุพรรณบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อรุณพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
139
จำนวน(คน) 4 5 6 11 8 105
ร้อยละ 2.88 % 3.60 % 4.32 % 7.91 % 5.76 % 75.54 %
ระดับประถมศึกษา
443
จำนวน(คน) 8 9 31 14 30 351
ร้อยละ 1.81 % 2.03 % 7.00 % 3.16 % 6.77 % 79.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 582 คน
จำนวน(คน) 12 14 37 25 38 456
ร้อยละ 2.06 % 2.41 % 6.36 % 4.30 % 6.53 % 78.35 %

582 : 12 , 14 , 37 , 25 , 38 , 456...2.06 , 2.41 , 6.36 , 4.30 , 6.53 , 78.35 = 126 : 21.65
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 582 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 126 คน คิดเป็นร้อยละ 21.65%

Powered By www.thaieducation.net