โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (สพป.สุพรรณบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อรุณพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 0 2 2 1 0 22
ร้อยละ 0.00 % 7.41 % 7.41 % 3.70 % 0.00 % 81.48 %
ระดับประถมศึกษา
100
จำนวน(คน) 6 1 5 1 0 87
ร้อยละ 6.00 % 1.00 % 5.00 % 1.00 % 0.00 % 87.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 127 คน
จำนวน(คน) 6 3 7 2 0 109
ร้อยละ 4.72 % 2.36 % 5.51 % 1.57 % 0.00 % 85.83 %

127 : 6 , 3 , 7 , 2 , 0 , 109...4.72 , 2.36 , 5.51 , 1.57 , 0.00 , 85.83 = 18 : 14.17
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 127 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 14.17%

Powered By www.thaieducation.net