โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ (สพป.สุพรรณบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อรุณพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
62
จำนวน(คน) 4 2 1 0 0 55
ร้อยละ 6.45 % 3.23 % 1.61 % 0.00 % 0.00 % 88.71 %
ระดับประถมศึกษา
264
จำนวน(คน) 23 45 35 5 0 156
ร้อยละ 8.71 % 17.05 % 13.26 % 1.89 % 0.00 % 59.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
140
จำนวน(คน) 10 12 10 8 0 100
ร้อยละ 7.14 % 8.57 % 7.14 % 5.71 % 0.00 % 71.43 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 466 คน
จำนวน(คน) 37 59 46 13 0 311
ร้อยละ 7.94 % 12.66 % 9.87 % 2.79 % 0.00 % 66.74 %

326 : 27 , 47 , 36 , 5 , 0 , 211...8.28 , 14.42 , 11.04 , 1.53 , 0.00 , 64.72 = 115 : 35.28
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 466 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 155 คน คิดเป็นร้อยละ 33.26%

Powered By www.thaieducation.net