โรงเรียนบ้านดอนโพ (สพป.สุพรรณบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อรุณพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 47
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 7.84 % 0.00 % 0.00 % 92.16 %
ระดับประถมศึกษา
154
จำนวน(คน) 0 0 15 0 0 139
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 9.74 % 0.00 % 0.00 % 90.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
84
จำนวน(คน) 0 0 5 0 0 79
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.95 % 0.00 % 0.00 % 94.05 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 289 คน
จำนวน(คน) 0 0 24 0 0 265
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 8.30 % 0.00 % 0.00 % 91.70 %

205 : 0 , 0 , 19 , 0 , 0 , 186...0.00 , 0.00 , 9.27 , 0.00 , 0.00 , 90.73 = 19 : 9.27
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 289 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 8.30%

Powered By www.thaieducation.net