โรงเรียนวัดพระธาตุ (สพป.สุพรรณบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อรุณพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 5 1 1 0 0 46
ร้อยละ 9.43 % 1.89 % 1.89 % 0.00 % 0.00 % 86.79 %
ระดับประถมศึกษา
149
จำนวน(คน) 1 4 29 1 0 114
ร้อยละ 0.67 % 2.68 % 19.46 % 0.67 % 0.00 % 76.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
74
จำนวน(คน) 3 0 22 1 0 48
ร้อยละ 4.05 % 0.00 % 29.73 % 1.35 % 0.00 % 64.86 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 276 คน
จำนวน(คน) 9 5 52 2 0 208
ร้อยละ 3.26 % 1.81 % 18.84 % 0.72 % 0.00 % 75.36 %

202 : 6 , 5 , 30 , 1 , 0 , 160...2.97 , 2.48 , 14.85 , 0.50 , 0.00 , 79.21 = 42 : 20.79
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 276 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 68 คน คิดเป็นร้อยละ 24.64%

Powered By www.thaieducation.net