โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (สพป.สุพรรณบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อรุณพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 0 1 2 0 0 21
ร้อยละ 0.00 % 4.17 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 87.50 %
ระดับประถมศึกษา
87
จำนวน(คน) 3 3 6 0 0 75
ร้อยละ 3.45 % 3.45 % 6.90 % 0.00 % 0.00 % 86.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
44
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 44
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 155 คน
จำนวน(คน) 3 4 8 0 0 140
ร้อยละ 1.94 % 2.58 % 5.16 % 0.00 % 0.00 % 90.32 %

111 : 3 , 4 , 8 , 0 , 0 , 96...2.70 , 3.60 , 7.21 , 0.00 , 0.00 , 86.49 = 15 : 13.51
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 155 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 9.68%

Powered By www.thaieducation.net