โรงเรียนวัดวังกุ่ม (สพป.สุพรรณบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อรุณพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 1 1 1 1 2 46
ร้อยละ 1.92 % 1.92 % 1.92 % 1.92 % 3.85 % 88.46 %
ระดับประถมศึกษา
144
จำนวน(คน) 2 3 3 2 3 131
ร้อยละ 1.39 % 2.08 % 2.08 % 1.39 % 2.08 % 90.97 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
124
จำนวน(คน) 1 1 4 2 3 113
ร้อยละ 0.81 % 0.81 % 3.23 % 1.61 % 2.42 % 91.13 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 320 คน
จำนวน(คน) 4 5 8 5 8 290
ร้อยละ 1.25 % 1.56 % 2.50 % 1.56 % 2.50 % 90.63 %

196 : 3 , 4 , 4 , 3 , 5 , 177...1.53 , 2.04 , 2.04 , 1.53 , 2.55 , 90.31 = 19 : 9.69
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 320 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 9.38%

Powered By www.thaieducation.net