โรงเรียนวัดวรจันทร์ (สพป.สุพรรณบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อรุณพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
63
จำนวน(คน) 4 0 5 5 4 45
ร้อยละ 6.35 % 0.00 % 7.94 % 7.94 % 6.35 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
245
จำนวน(คน) 5 5 5 5 5 220
ร้อยละ 2.04 % 2.04 % 2.04 % 2.04 % 2.04 % 89.80 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 308 คน
จำนวน(คน) 9 5 10 10 9 265
ร้อยละ 2.92 % 1.62 % 3.25 % 3.25 % 2.92 % 86.04 %

308 : 9 , 5 , 10 , 10 , 9 , 265...2.92 , 1.62 , 3.25 , 3.25 , 2.92 , 86.04 = 43 : 13.96
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 308 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 13.96%

Powered By www.thaieducation.net