โรงเรียนบ้านบางกุ้ง (สพป.สุพรรณบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อรุณพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
64
จำนวน(คน) 9 5 10 1 2 37
ร้อยละ 14.06 % 7.81 % 15.63 % 1.56 % 3.13 % 57.81 %
ระดับประถมศึกษา
124
จำนวน(คน) 7 9 38 1 3 66
ร้อยละ 5.65 % 7.26 % 30.65 % 0.81 % 2.42 % 53.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 188 คน
จำนวน(คน) 16 14 48 2 5 103
ร้อยละ 8.51 % 7.45 % 25.53 % 1.06 % 2.66 % 54.79 %

188 : 16 , 14 , 48 , 2 , 5 , 103...8.51 , 7.45 , 25.53 , 1.06 , 2.66 , 54.79 = 85 : 45.21
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 188 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 85 คน คิดเป็นร้อยละ 45.21%

Powered By www.thaieducation.net