โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี (สพป.สุพรรณบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อรุณพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
350
จำนวน(คน) 20 4 40 0 0 286
ร้อยละ 5.71 % 1.14 % 11.43 % 0.00 % 0.00 % 81.71 %
ระดับประถมศึกษา
1734
จำนวน(คน) 44 16 247 0 0 1427
ร้อยละ 2.54 % 0.92 % 14.24 % 0.00 % 0.00 % 82.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 2084 คน
จำนวน(คน) 64 20 287 0 0 1713
ร้อยละ 3.07 % 0.96 % 13.77 % 0.00 % 0.00 % 82.20 %

2084 : 64 , 20 , 287 , 0 , 0 , 1713...3.07 , 0.96 , 13.77 , 0.00 , 0.00 , 82.20 = 371 : 17.80
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2084 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 371 คน คิดเป็นร้อยละ 17.80%

Powered By www.thaieducation.net