โรงเรียนสุพรรณภูมิ (สพป.สุพรรณบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อรุณพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
405
จำนวน(คน) 7 9 65 0 0 324
ร้อยละ 1.73 % 2.22 % 16.05 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
1833
จำนวน(คน) 68 12 335 3 1 1414
ร้อยละ 3.71 % 0.65 % 18.28 % 0.16 % 0.05 % 77.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 2238 คน
จำนวน(คน) 75 21 400 3 1 1738
ร้อยละ 3.35 % 0.94 % 17.87 % 0.13 % 0.04 % 77.66 %

2238 : 75 , 21 , 400 , 3 , 1 , 1738...3.35 , 0.94 , 17.87 , 0.13 , 0.04 , 77.66 = 500 : 22.34
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2238 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 500 คน คิดเป็นร้อยละ 22.34%

Powered By www.thaieducation.net