โรงเรียนวัดสระประทุม (สพป.สุพรรณบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อรุณพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 2 0 5 0 0 20
ร้อยละ 7.41 % 0.00 % 18.52 % 0.00 % 0.00 % 74.07 %
ระดับประถมศึกษา
106
จำนวน(คน) 6 0 25 0 0 75
ร้อยละ 5.66 % 0.00 % 23.58 % 0.00 % 0.00 % 70.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 4 0 9 0 0 26
ร้อยละ 10.26 % 0.00 % 23.08 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 172 คน
จำนวน(คน) 12 0 39 0 0 121
ร้อยละ 6.98 % 0.00 % 22.67 % 0.00 % 0.00 % 70.35 %

133 : 8 , 0 , 30 , 0 , 0 , 95...6.02 , 0.00 , 22.56 , 0.00 , 0.00 , 71.43 = 38 : 28.57
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 172 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 29.65%

Powered By www.thaieducation.net