โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ (สพป.สุพรรณบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อรุณพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 0 2 4 0 0 27
ร้อยละ 0.00 % 6.06 % 12.12 % 0.00 % 0.00 % 81.82 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 6 0 12 0 0 77
ร้อยละ 6.32 % 0.00 % 12.63 % 0.00 % 0.00 % 81.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 128 คน
จำนวน(คน) 6 2 16 0 0 104
ร้อยละ 4.69 % 1.56 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 81.25 %

128 : 6 , 2 , 16 , 0 , 0 , 104...4.69 , 1.56 , 12.50 , 0.00 , 0.00 , 81.25 = 24 : 18.75
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 128 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75%

Powered By www.thaieducation.net