โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี (สพป.สุพรรณบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อรุณพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
75
จำนวน(คน) 0 0 2 3 0 70
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.67 % 4.00 % 0.00 % 93.33 %
ระดับประถมศึกษา
236
จำนวน(คน) 0 0 1 2 1 232
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.42 % 0.85 % 0.42 % 98.31 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
107
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 105
ร้อยละ 0.93 % 0.93 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 98.13 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 418 คน
จำนวน(คน) 1 1 3 5 1 407
ร้อยละ 0.24 % 0.24 % 0.72 % 1.20 % 0.24 % 97.37 %

311 : 0 , 0 , 3 , 5 , 1 , 302...0.00 , 0.00 , 0.96 , 1.61 , 0.32 , 97.11 = 9 : 2.89
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 418 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.63%

Powered By www.thaieducation.net