โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ (สพป.สุพรรณบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อรุณพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 0 0 1 3 0 16
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.00 % 15.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
37
จำนวน(คน) 0 -1 1 2 0 35
ร้อยละ 0.00 % -2.70 % 2.70 % 5.41 % 0.00 % 94.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 57 คน
จำนวน(คน) 0 -1 2 5 0 51
ร้อยละ 0.00 % -1.75 % 3.51 % 8.77 % 0.00 % 89.47 %

57 : 0 , -1 , 2 , 5 , 0 , 51...0.00 , -1.75 , 3.51 , 8.77 , 0.00 , 89.47 = 6 : 10.53
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 57 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 10.53%

Powered By www.thaieducation.net