โรงเรียนวัดอู่ยา (สพป.สุพรรณบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อรุณพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 2 3 4 0 0 17
ร้อยละ 7.69 % 11.54 % 15.38 % 0.00 % 0.00 % 65.38 %
ระดับประถมศึกษา
105
จำนวน(คน) 2 1 19 0 0 83
ร้อยละ 1.90 % 0.95 % 18.10 % 0.00 % 0.00 % 79.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 131 คน
จำนวน(คน) 4 4 23 0 0 100
ร้อยละ 3.05 % 3.05 % 17.56 % 0.00 % 0.00 % 76.34 %

131 : 4 , 4 , 23 , 0 , 0 , 100...3.05 , 3.05 , 17.56 , 0.00 , 0.00 , 76.34 = 31 : 23.66
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 131 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 23.66%

Powered By www.thaieducation.net