โรงเรียนวัดวังพระนอน (สพป.สุพรรณบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อรุณพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 0 0 1 0 1 21
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.35 % 0.00 % 4.35 % 91.30 %
ระดับประถมศึกษา
70
จำนวน(คน) 0 0 1 2 0 67
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.43 % 2.86 % 0.00 % 95.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
57
จำนวน(คน) 0 0 0 0 2 55
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 3.51 % 96.49 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 150 คน
จำนวน(คน) 0 0 2 2 3 143
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.33 % 1.33 % 2.00 % 95.33 %

93 : 0 , 0 , 2 , 2 , 1 , 88...0.00 , 0.00 , 2.15 , 2.15 , 1.08 , 94.62 = 5 : 5.38
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 150 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.67%

Powered By www.thaieducation.net