โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม (สพป.สุพรรณบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อรุณพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 37
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 7.50 % 0.00 % 0.00 % 92.50 %
ระดับประถมศึกษา
132
จำนวน(คน) 7 0 22 2 0 101
ร้อยละ 5.30 % 0.00 % 16.67 % 1.52 % 0.00 % 76.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
172
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 172
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 344 คน
จำนวน(คน) 7 0 25 2 0 310
ร้อยละ 2.03 % 0.00 % 7.27 % 0.58 % 0.00 % 90.12 %

172 : 7 , 0 , 25 , 2 , 0 , 138...4.07 , 0.00 , 14.53 , 1.16 , 0.00 , 80.23 = 34 : 19.77
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 344 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 9.88%

Powered By www.thaieducation.net