โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า (สพป.สุพรรณบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อรุณพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 0 1 0 0 0 31
ร้อยละ 0.00 % 3.13 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 96.88 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 5 2 12 2 0 73
ร้อยละ 5.32 % 2.13 % 12.77 % 2.13 % 0.00 % 77.66 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
99
จำนวน(คน) 9 4 7 3 3 73
ร้อยละ 9.09 % 4.04 % 7.07 % 3.03 % 3.03 % 73.74 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 225 คน
จำนวน(คน) 14 7 19 5 3 177
ร้อยละ 6.22 % 3.11 % 8.44 % 2.22 % 1.33 % 78.67 %

126 : 5 , 3 , 12 , 2 , 0 , 104...3.97 , 2.38 , 9.52 , 1.59 , 0.00 , 82.54 = 22 : 17.46
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 225 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 21.33%

Powered By www.thaieducation.net