โรงเรียนบ้านแม่ตา (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
6
จำนวน(คน) 0 1 0 0 0 5
ร้อยละ 0.00 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
18
จำนวน(คน) 1 1 3 1 0 12
ร้อยละ 5.56 % 5.56 % 16.67 % 5.56 % 0.00 % 66.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
7
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 5
ร้อยละ 14.29 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 31 คน
จำนวน(คน) 2 3 3 1 0 22
ร้อยละ 6.45 % 9.68 % 9.68 % 3.23 % 0.00 % 70.97 %

24 : 1 , 2 , 3 , 1 , 0 , 17...4.17 , 8.33 , 12.50 , 4.17 , 0.00 , 70.83 = 7 : 29.17
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 31 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 29.03%

Powered By www.thaieducation.net