โรงเรียนสันโป่งวิทยา (สพป.ลำปาง เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรรณพัชร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 1 0 0 1 0 15
ร้อยละ 5.88 % 0.00 % 0.00 % 5.88 % 0.00 % 88.24 %
ระดับประถมศึกษา
52
จำนวน(คน) 5 0 5 5 5 32
ร้อยละ 9.62 % 0.00 % 9.62 % 9.62 % 9.62 % 61.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
48
จำนวน(คน) 1 0 5 1 5 36
ร้อยละ 2.08 % 0.00 % 10.42 % 2.08 % 10.42 % 75.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 117 คน
จำนวน(คน) 7 0 10 7 10 83
ร้อยละ 5.98 % 0.00 % 8.55 % 5.98 % 8.55 % 70.94 %

69 : 6 , 0 , 5 , 6 , 5 , 47...8.70 , 0.00 , 7.25 , 8.70 , 7.25 , 68.12 = 22 : 31.88
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 117 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 29.06%

Powered By www.thaieducation.net