โรงเรียนวัดป่าตึง-ห้วยยาบ (สพป.ลำพูน เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐนันท์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 13 0 2 0 0 31
ร้อยละ 28.26 % 0.00 % 4.35 % 0.00 % 0.00 % 67.39 %
ระดับประถมศึกษา
123
จำนวน(คน) 10 0 1 0 0 112
ร้อยละ 8.13 % 0.00 % 0.81 % 0.00 % 0.00 % 91.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 20 0 6 0 0 12
ร้อยละ 52.63 % 0.00 % 15.79 % 0.00 % 0.00 % 31.58 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 207 คน
จำนวน(คน) 43 0 9 0 0 155
ร้อยละ 20.77 % 0.00 % 4.35 % 0.00 % 0.00 % 74.88 %

169 : 23 , 0 , 3 , 0 , 0 , 143...13.61 , 0.00 , 1.78 , 0.00 , 0.00 , 84.62 = 26 : 15.38
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 207 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 25.12%

Powered By www.thaieducation.net