โรงเรียนบ้านน้ำย้อย (สพป.ลำพูน เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนมรัก(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 2 2 2 0 0 25
ร้อยละ 6.45 % 6.45 % 6.45 % 0.00 % 0.00 % 80.65 %
ระดับประถมศึกษา
91
จำนวน(คน) 5 6 5 0 1 74
ร้อยละ 5.49 % 6.59 % 5.49 % 0.00 % 1.10 % 81.32 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 122 คน
จำนวน(คน) 7 8 7 0 1 99
ร้อยละ 5.74 % 6.56 % 5.74 % 0.00 % 0.82 % 81.15 %

122 : 7 , 8 , 7 , 0 , 1 , 99...5.74 , 6.56 , 5.74 , 0.00 , 0.82 , 81.15 = 23 : 18.85
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 122 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 18.85%

Powered By www.thaieducation.net