โรงเรียนบ้านห้วยส้ม (สพป.ลำพูน เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐนันท์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 1 4 1 1 1 12
ร้อยละ 5.00 % 20.00 % 5.00 % 5.00 % 5.00 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
47
จำนวน(คน) 6 5 9 2 0 25
ร้อยละ 12.77 % 10.64 % 19.15 % 4.26 % 0.00 % 53.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
17
จำนวน(คน) 0 2 4 0 0 11
ร้อยละ 0.00 % 11.76 % 23.53 % 0.00 % 0.00 % 64.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 84 คน
จำนวน(คน) 7 11 14 3 1 48
ร้อยละ 8.33 % 13.10 % 16.67 % 3.57 % 1.19 % 57.14 %

67 : 7 , 9 , 10 , 3 , 1 , 37...10.45 , 13.43 , 14.93 , 4.48 , 1.49 , 55.22 = 30 : 44.78
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 84 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86%

Powered By www.thaieducation.net