โรงเรียนอนุบาลลำพูน (สพป.ลำพูน เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐนันท์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
292
จำนวน(คน) 25 6 46 31 13 171
ร้อยละ 8.56 % 2.05 % 15.75 % 10.62 % 4.45 % 58.56 %
ระดับประถมศึกษา
1362
จำนวน(คน) 53 15 378 145 145 626
ร้อยละ 3.89 % 1.10 % 27.75 % 10.65 % 10.65 % 45.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1654 คน
จำนวน(คน) 78 21 424 176 158 797
ร้อยละ 4.72 % 1.27 % 25.63 % 10.64 % 9.55 % 48.19 %

1654 : 78 , 21 , 424 , 176 , 158 , 797...4.72 , 1.27 , 25.63 , 10.64 , 9.55 , 48.19 = 857 : 51.81
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1654 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 857 คน คิดเป็นร้อยละ 51.81%

Powered By www.thaieducation.net