โรงเรียนเพียงหลวง 10 (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 9 0 1 0 0 7
ร้อยละ 52.94 % 0.00 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 41.18 %
ระดับประถมศึกษา
67
จำนวน(คน) 13 1 1 3 0 49
ร้อยละ 19.40 % 1.49 % 1.49 % 4.48 % 0.00 % 73.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 84 คน
จำนวน(คน) 22 1 2 3 0 56
ร้อยละ 26.19 % 1.19 % 2.38 % 3.57 % 0.00 % 66.67 %

84 : 22 , 1 , 2 , 3 , 0 , 56...26.19 , 1.19 , 2.38 , 3.57 , 0.00 , 66.67 = 28 : 33.33
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 84 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33%

Powered By www.thaieducation.net