โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 5 1 0 6 1 5
ร้อยละ 27.78 % 5.56 % 0.00 % 33.33 % 5.56 % 27.78 %
ระดับประถมศึกษา
79
จำนวน(คน) 11 3 10 14 7 34
ร้อยละ 13.92 % 3.80 % 12.66 % 17.72 % 8.86 % 43.04 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
27
จำนวน(คน) 1 0 2 1 1 22
ร้อยละ 3.70 % 0.00 % 7.41 % 3.70 % 3.70 % 81.48 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 124 คน
จำนวน(คน) 17 4 12 21 9 61
ร้อยละ 13.71 % 3.23 % 9.68 % 16.94 % 7.26 % 49.19 %

97 : 16 , 4 , 10 , 20 , 8 , 39...16.49 , 4.12 , 10.31 , 20.62 , 8.25 , 40.21 = 58 : 59.79
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 124 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 63 คน คิดเป็นร้อยละ 50.81%

Powered By www.thaieducation.net