โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 4 2 0 2 3 1
ร้อยละ 33.33 % 16.67 % 0.00 % 16.67 % 25.00 % 8.33 %
ระดับประถมศึกษา
67
จำนวน(คน) 10 11 0 6 4 36
ร้อยละ 14.93 % 16.42 % 0.00 % 8.96 % 5.97 % 53.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 79 คน
จำนวน(คน) 14 13 0 8 7 37
ร้อยละ 17.72 % 16.46 % 0.00 % 10.13 % 8.86 % 46.84 %

79 : 14 , 13 , 0 , 8 , 7 , 37...17.72 , 16.46 , 0.00 , 10.13 , 8.86 , 46.84 = 42 : 53.16
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 79 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 53.16%

Powered By www.thaieducation.net