โรงเรียนบ้านโพนบก (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
62
จำนวน(คน) 16 9 3 5 3 26
ร้อยละ 25.81 % 14.52 % 4.84 % 8.06 % 4.84 % 41.94 %
ระดับประถมศึกษา
203
จำนวน(คน) 18 11 20 5 11 138
ร้อยละ 8.87 % 5.42 % 9.85 % 2.46 % 5.42 % 67.98 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 265 คน
จำนวน(คน) 34 20 23 10 14 164
ร้อยละ 12.83 % 7.55 % 8.68 % 3.77 % 5.28 % 61.89 %

265 : 34 , 20 , 23 , 10 , 14 , 164...12.83 , 7.55 , 8.68 , 3.77 , 5.28 , 61.89 = 101 : 38.11
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 265 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 101 คน คิดเป็นร้อยละ 38.11%

Powered By www.thaieducation.net