โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 10 2 2 0 0 27
ร้อยละ 24.39 % 4.88 % 4.88 % 0.00 % 0.00 % 65.85 %
ระดับประถมศึกษา
148
จำนวน(คน) 17 7 8 3 0 113
ร้อยละ 11.49 % 4.73 % 5.41 % 2.03 % 0.00 % 76.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 189 คน
จำนวน(คน) 27 9 10 3 0 140
ร้อยละ 14.29 % 4.76 % 5.29 % 1.59 % 0.00 % 74.07 %

189 : 27 , 9 , 10 , 3 , 0 , 140...14.29 , 4.76 , 5.29 , 1.59 , 0.00 , 74.07 = 49 : 25.93
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 189 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 25.93%

Powered By www.thaieducation.net