โรงเรียนบ้านดอนศาลา (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 0 2 1 0 0 22
ร้อยละ 0.00 % 8.00 % 4.00 % 0.00 % 0.00 % 88.00 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 6 9 7 4 0 71
ร้อยละ 6.19 % 9.28 % 7.22 % 4.12 % 0.00 % 73.20 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 122 คน
จำนวน(คน) 6 11 8 4 0 93
ร้อยละ 4.92 % 9.02 % 6.56 % 3.28 % 0.00 % 76.23 %

122 : 6 , 11 , 8 , 4 , 0 , 93...4.92 , 9.02 , 6.56 , 3.28 , 0.00 , 76.23 = 29 : 23.77
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 122 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 23.77%

Powered By www.thaieducation.net