โรงเรียนบ้านหนองบัว (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 0 8 11 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 42.11 % 57.89 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
77
จำนวน(คน) 9 14 10 9 14 21
ร้อยละ 11.69 % 18.18 % 12.99 % 11.69 % 18.18 % 27.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 96 คน
จำนวน(คน) 9 22 21 9 14 21
ร้อยละ 9.38 % 22.92 % 21.88 % 9.38 % 14.58 % 21.88 %

96 : 9 , 22 , 21 , 9 , 14 , 21...9.38 , 22.92 , 21.88 , 9.38 , 14.58 , 21.88 = 75 : 78.13
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 96 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 75 คน คิดเป็นร้อยละ 78.13%

Powered By www.thaieducation.net