โรงเรียนบ้านอูนนา (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 6 5 0 4 0 5
ร้อยละ 30.00 % 25.00 % 0.00 % 20.00 % 0.00 % 25.00 %
ระดับประถมศึกษา
82
จำนวน(คน) 10 5 10 1 4 52
ร้อยละ 12.20 % 6.10 % 12.20 % 1.22 % 4.88 % 63.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 2 3 9 1 4 20
ร้อยละ 5.13 % 7.69 % 23.08 % 2.56 % 10.26 % 51.28 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 141 คน
จำนวน(คน) 18 13 19 6 8 77
ร้อยละ 12.77 % 9.22 % 13.48 % 4.26 % 5.67 % 54.61 %

102 : 16 , 10 , 10 , 5 , 4 , 57...15.69 , 9.80 , 9.80 , 4.90 , 3.92 , 55.88 = 45 : 44.12
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 141 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 64 คน คิดเป็นร้อยละ 45.39%

Powered By www.thaieducation.net