โรงเรียนบ้านคําไฮ (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 รอการตรวจสอบจากทางเขต #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 2 2 0 1 0 31
ร้อยละ 5.56 % 5.56 % 0.00 % 2.78 % 0.00 % 86.11 %
ระดับประถมศึกษา
102
จำนวน(คน) 7 4 6 3 1 81
ร้อยละ 6.86 % 3.92 % 5.88 % 2.94 % 0.98 % 79.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 138 คน
จำนวน(คน) 9 6 6 4 1 112
ร้อยละ 6.52 % 4.35 % 4.35 % 2.90 % 0.72 % 81.16 %

138 : 9 , 6 , 6 , 4 , 1 , 112...6.52 , 4.35 , 4.35 , 2.90 , 0.72 , 81.16 = 26 : 18.84ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 138 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 18.84%

Powered By www.thaieducation.net