โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 2 2 1 3 0 48
ร้อยละ 3.57 % 3.57 % 1.79 % 5.36 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
165
จำนวน(คน) 4 3 18 4 17 119
ร้อยละ 2.42 % 1.82 % 10.91 % 2.42 % 10.30 % 72.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 221 คน
จำนวน(คน) 6 5 19 7 17 167
ร้อยละ 2.71 % 2.26 % 8.60 % 3.17 % 7.69 % 75.57 %

221 : 6 , 5 , 19 , 7 , 17 , 167...2.71 , 2.26 , 8.60 , 3.17 , 7.69 , 75.57 = 54 : 24.43
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 221 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 24.43%

Powered By www.thaieducation.net